ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Oι Δικαιούχοι του Έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ) με Ανάδοχο του Έργου την εταιρεία ΣΑΡΩΝΙΣ ΚΔΒΜ2, ενημερώνουν τους υποψήφιους ωφελούμενους:

 

 • Η υποβολή των αιτήσεων άνοιξε την 1/7/2021 και λήγει στις 20/8/2021. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα edu.teetkm.sepve.org.
 • Το έργο αφορά 260 άνεργους επιστήμονες απόφοιτους πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής ,
 • Κατοίκους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει:
 • τους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης , Θεσσαλονίκης , Καλαμαριάς , Κορδελιού  Ευόσμου , Νεάπολης  Συκεών , Παύλου Μελά
 • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
 • τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
 • Βασικός Στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία ανέργων επιστημόνων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισής τους.
 • Οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευθούν στα κάτωθι Αντικείμενα Κατάρτισης. Δύνανται να επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας μέχρι 3 αντικείμενα, εφ’ όσον διαθέτουν τα αντίστοιχα Πτυχία.

Α/Α

Αντικείμενο Κατάρτισης

Ωφελούμενοι

Πτυχίο

1

Εκτίμηση ακινήτων – μηχανολογικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων

65

Απόφοιτοι Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών και Σχολών Πληροφορικής

2

Αξιολόγηση & Χρηματοδότηση Τεχνικών Έργων

50

3

Επισκευές – Αποκαταστάσεις – Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

50

Δίπλωμα Πολιτικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών

ή Πτυχίο συναφών ειδικοτήτων Τεχνολογικών Σχολών

4

Στέλεχος διαχείρισης και ασφάλειας ποιότητας τροφίμων

20

Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών

ή Πτυχίο συναφών ειδικοτήτων Τεχνολογικών Σχολών

5

Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στην κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής

25

Απόφοιτοι Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ή Απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής

ή Απόφοιτοι Σχολών Πληροφορικής

6

Στέλεχος προστασίας δεδομένων και ειδικός συμμόρφωσης πληροφοριακών συστημάτων στον κανονισμό – DPO

25

Απόφοιτοι Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονικών Σχολών και Πληροφορικής

ή Απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής

ή Απόφοιτοι Σχολών Πληροφορικής

7

Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στα ανοικτά δεδομένα

25

 

 • Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι ενέργειες:

Ενέργεια 1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο.

Ενέργεια 2α. Επαγγελματική κατάρτιση θεωρία 170 ωρών ανά ωφελούμενο.

Ενέργεια 2β. Επαγγελματική κατάρτιση πρακτική άσκηση 190 ωρών ανά ωφελούμενο σε επιχειρήσεις.

Ενέργεια 2γ. Πιστοποίηση γνώσεων από διαπιστευμένες εταιρείες.

Ενέργεια 3. Εξειδικευμένη συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για 43 ωφελούμενους, 20 συνεδρίες ανά ωφελούμενο.

 

 • Η αμοιβή των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο έργο είναι πέντε ευρώ ( 5€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
 • Η υλοποίηση του έργου θα διαρκέσει 6 μήνες περίπου, από την 1/9/2021 έως 28/2/2022.
 •  
 • Η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβληθεί από την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης του προσωρινού μητρώου επιλογής των ωφελουμένων και μέχρι 6/9/2021 και ώρα 14:00

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ:

 

 1. Εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής

 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.

 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο.

 5. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2020. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2020. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2018 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2019.

 6. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας.

 7. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 8. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μετά από την 20/08/2021).

 9. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 20/08/2021). Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή έως τις 20/08/2021. Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένη παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή 20/08/2021)

 10. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ/ ΤΚΜ

       1. ότι δεν είναι Μαθητές, Σπουδαστές ή Φοιτητές

       2. ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

       3. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-10) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 20/08/2021 και ώρα 24.00), όπως και η υποβολή των δικαιολογητικών (μετά τις 06/09/2021 και ώρα 14.00), καθιστά τη σχετική αίτηση ΑΚΥΡΗ.