Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Εκπαιδευτών & Στελεχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. (ΔΙΕΚ), ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Επιμορφωτικά Σεμινάρια ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, που εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την επιλογή Εκπαιδευτών και Στελεχών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμων, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και στις λοιπές δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης, η οποία είναι απαραίτητη για τη λήψη των μορίων που αφορούν στην επιμόρφωση των υποψηφίων στα σχετικά πεδία.

Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.  

 

ΟΜΑΔΑ Α. Για εκπαιδευτές Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

i. 1ο  Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων  

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 150 €

Κατάλογος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

 ii. 2ο  Επιμορφωτικό πρόγραμμα:  Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 150 €

iii. 3ο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 150 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 150 ευρώ

2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - 250 ευρώ

3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - 350 ευρώ

 

ΟΜΑΔΑ Β. Για εκπαιδευτές ΚΔΒΜ (Δήμων) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ

i. 1ο  Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων  

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΚΔΒΜ)

Τιμή: 150 €

Κατάλογος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

ii. 2ο  Επιμορφωτικό πρόγραμμα:  Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΚΔΒΜ)

Τιμή: 150 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 150 ευρώ

2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - 250 ευρώ

 

ΟΜΑΔΑ Γ. Για εκπαιδευτές e-ΚΔΒΜ (Δήμων) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ (εξ’ αποστάσεως ΚΔΒΜ Δήμων)

(Επιπλέον μοριοδοτούμενο πρόγραμμα εκπαιδευτών e-ΚΔΒΜ)

Επιμορφωτικό πρόγραμμα:  Στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες, (Αριθμός μορίων 3 , βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών e-ΚΒΔΜ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τιμή Προσφοράς: 150 €

 

ΟΜΑΔΑ Δ. Για Υπευθύνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης του έργου της πράξης ΚΔΒΜ (Δήμων) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ

i. 1ο   Επιμορφωτικό πρόγραμμα:  Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες

Τιμή: 200 €

ii. 2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα:  Σχεδιασμός και Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Συντονισμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Συνολική διάρκεια: 100 ώρες

Τιμή: 100 €

iii. 3ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα:  Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Συνολική διάρκεια: 200 ώρες

Τιμή: 150 €

iv. 4ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα:  Διασφάλιση Ποιότητας

Συνολική διάρκεια: 100 ώρες

Τιμή: 100 €

Προσφορά το σύνολο των ανωτέρω προγραμμάτων της ΟΜΑΔΑΣ Δ για Υπευθύνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης του έργου της πράξης ΚΔΒΜ (Δήμων) διάρκειας 800 ωρών (μέγιστη μοριοδότηση)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

από 550€ μόνο 400€!

 

Πληροφορίες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ζαφείρη Σταυριάννα 
210 4629300 (εσωτ. 245)
Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου 38-40