Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης & Πιστοποίησης "Εγκλωβισμένων" Εργαζομένων

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, και πιστοποίησης σε 13.400 Εργαζομένους σε επίσχεση εργασίας και σε αυτούς που συμμετείχαν/εκπροσωπήθηκαν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις του ΥΠΕΚΑ.

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

  • 900€ (μικτά) που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης.
  • 250€ (μικτά) για την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Α. Εργαζόμενοι σε επίσχεση εργασίας

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Ειδικού Βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ λόγω Επίσχεσης Εργασίας.
Σημειώνεται ότι για να έχει ένας εργαζόμενος δικαίωμα συμμετοχής στη δράση, δεν αρκεί να έχει επιδώσει στον εργοδότη του το επισχετήριο και να έχει υποβάλει στον ΟΑΕΔ την αίτηση για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος, αλλά απαιτείται να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση από τον ΟΑΕΔ και ο εργαζόμενος να έχει ενταχθεί στο οικείο μητρώο του Οργανισμού.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

Β. Εργαζόμενοι που συμμετείχαν/εκπροσωπήθηκαν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις του ΥΠΕΚΑΑ

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν/ εκπροσωπήθηκαν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις του ΥΠΕΚΑΑ, βάσει του άρθρου 20 παρ.3β του Π.Δ. 134/2017, όπως ισχύει.
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.
*Οι εργαζόμενοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητα του εργαζομένου καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση.