Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων - ΚΕΕΕ

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
📢 Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΑΝΕΡΓΩΝ
 

«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας»

Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε έως 2.070 άνεργους, από τις Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Δικαίωμα συμμετοχής

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να είναι κάτοικοι των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής και Ν. Αιγαίου
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους
 • Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Αντικείμενα κατάρτισης

 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 • Διαχειριστής Δικτύων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός στη χρήση Τεχνικών & Εργαλείων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 • Social Media Marketing
 • Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργειας (ΑΠΕ)
 • Κυκλική Οικονομία: το νέο μοντέλο ανάπτυξης, οικονομίας και διαβίωσης
 • Τεχνικός λειτουργίας & ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων – Βιολογικών καθαρισμών
 • Τεχνίτης Φυσικού Αερίου
 • Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 • Φυσικές καταστροφές - Πρόληψη, διαχείριση & αποκατάσταση
 • Διαχείριση και επεξεργασία αγροτικών και ζωικών αποβλήτων
 • Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής - Τεχνικός Τήρησης Προτύπων & Διαδικασιών Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Η δράση περιλαμβάνει

 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.
 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 350 ωρών (250 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 100 ώρες πρακτική) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων/ δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 • Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση)
 • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Πρακτική Άσκηση

Εκπαιδευτικό επίδομα

Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 1.750 ευρώ (5€ / ανά ώρα κατάρτισης)

Πειραιάς
2104629300
Τμήμα Ανέργων

Ν. Αιγαίο
2281306833
Κατούφα Μεταξία