Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή Πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 105 ωρών σε 5.000 ανέργους ηλικίας από 18  έως 50 ετών, που θα οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σε απόκτηση Άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας μέσω  εξετάσεων στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας. Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως και ο κάθε συμμετέχων θα έχει δικαίωμα επιλογής να ενταχθεί σε τμήμα είτε πρωινό είτε απογευματινό.

 • Όσοι κατά τη διάρκεια της αίτησής τους διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας.
 • Όσοι κατά τη διάρκεια της αίτησής τους είναι ηλικίας 18-50ετών (γεννηθέντες από το 1972 έως το 2004).
 • Όσοι είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας-μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Όσοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης(απολυτήριο γυμνασίου).
 • Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει  πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο την τελευταία 2ετία.
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση)
 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου) ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
 • Πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο, στην περίπτωση που απαιτείται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. (H έκδοση θα γίνει έπειτα από επικοινωνία με το ΚΕΚ διότι θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη ημερομηνία).
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα
 • Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται • Α.Φ.Μ. • Α.Μ.Κ.Α

 • ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΠΥΑ
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΑ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α
 • ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (online σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

*Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συνδέονται συγκεκριμένες ημέρες και ώρες στην πλατφόρμα για να παρακολουθούν τις ενότητες του σεμιναρίου

525€

*κάθε ωφελούμενος για να λάβει το σύνολο επιδόματος κατάρτισης , απαιτείται να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και συμμετοχή στις εξετάσεις, λαμβάνει το 70% της αμοιβής  και εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις, λαμβάνει το υπόλοιπο ποσό.